නිෂ්පාදන

 • Glycine CAS 56-40-6 for Pharma Grade(USP/EP/BP)

  Pharma ෂධ ශ්‍රේණිය සඳහා ග්ලයිසීන් CAS 56-40-6 (USP / EP / BP)

  නිෂ්පාදන නම ly ග්ලයිසීන්
  CAS අංක: 56-40-6
  පෙනුම : සුදු ස් stal ටික කුඩු
  නිෂ්පාදන ගුණාංග: පැණිරස රසය, පහසුවෙන් ජලයේ ද්‍රාව්‍ය, මීතේන් හා එතනෝල් වල තරමක් ද්‍රාව්‍ය, ඇසිටෝන් හා ඊතර් වල දිය නොවන, ද්‍රවාංකය: 232-236 between (වියෝජනය) අතර.
  පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතාවය අනුව k 25kg / bag, 25kg / dr හෝ ඇසුරුම් කිරීම
 • L-Lysine HCL CAS 657-27-2 for Pharma Grade(USP)

  -ෂධ ශ්‍රේණිය සඳහා (යූඑස්පී) එල්-ලයිසීන් එච්සීඑල් සීඒඑස් 657-27-2

  නිෂ්පාදන නම : L-Lysine HCL
  CAS අංකය: 657-27-2
  පෙනුම : සුදු ස් st ටික හෝ ස් stal ටික කුඩු
  නිෂ්පාදන ගුණාංග: වර්ණ රහිත ස් stal ටික ද්‍රව්‍යය, ගන්ධ රහිත, කටුක මිහිරි; ජලයේ ද්‍රාව්‍ය, එතනෝල් සහ ඩයිතයිල් ඊතර් වල තරමක් ද්‍රාව්‍ය වේ
  Kg 25kg / bag හෝ පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතාවය අනුව ඇසුරුම් කිරීම
 • L-Threonine CAS 72-19-5 for Pharma Grade(USP)

  Pharma ෂධ ශ්‍රේණිය (USP) සඳහා L-Threonine CAS 72-19-5

  නිෂ්පාදන නම : L-Threonine
  CAS අංක: 72-19-5
  පෙනුම : සුදු ස් st ටික හෝ ස් stal ටික කුඩු
  නිෂ්පාදන ගුණාංග: දුර්ගන්ධ රහිත, තරමක් පැණිරස, 256 around ට අඩු ද්‍රාවණය, අධික උෂ්ණත්වවලදී තනුක ක්ෂාර හමු වන විට වේගයෙන් දිරාපත් වන අතර අම්ල හමුවීමේදී මන්දගාමී වේ, ජලයේ ද්‍රාව්‍ය, එතනෝල්, ඊතර් සහ ක්ලෝරෝෆෝම් වල දිය නොවන.
  Kg 25kg / bag හෝ පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතාවය අනුව ඇසුරුම් කිරීම
 • L-Isoleucine CAS 73-32-5 for Pharma Grade(USP/EP)

  -ෂධ ශ්‍රේණිය සඳහා L-Isoleucine CAS 73-32-5 (USP / EP)

  නිෂ්පාදන නම : L-Isoleucine
  CAS අංක: 73-32-5
  පෙනුම : සුදු ස් st ටික හෝ ස් stal ටික කුඩු
  නිෂ්පාදන ගුණාංග: රසයෙන් තිත්ත, ජලයේ ද්‍රාව්‍ය සහ එතිල් මධ්‍යසාරවල තරමක් ද්‍රාව්‍ය, ද්‍රවාංකය: 284.
  පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතාවය අනුව k 25kg / bag, 25kg / dr හෝ ඇසුරුම් කිරීම
 • L-Tryptophan CAS 73-22-3 for Pharma Grade(USP)

  -ෂධ ශ්‍රේණිය සඳහා (යූඑස්පී) එල්-ට්‍රිප්ටෝෆාන් සීඒඑස් 73-22-3

  නිෂ්පාදන නාමය : එල්-ට්‍රිප්ටෝෆාන්
  CAS අංක: 73-22-3
  පෙනුම : සුදු සිට තරමක් කහ ස් st ටික හෝ ස් stal ටික කුඩු
  නිෂ්පාදන ගුණාංග: ගන්ධ රහිත, තරමක් කටුක. ජලයේ තරමක් ද්‍රාව්‍ය, එතනෝල් අඩු සහ ක්ලෝරෝෆෝම් වල දිය නොවන නමුත් සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ද්‍රාවණයක හෝ හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය තනුක කර ෆෝමික් අම්ලයේ ඉතා පහසුවෙන් ද්‍රාව්‍ය වේ. දිගු වේලාවක් ආලෝකයට නිරාවරණය වූ පසු වර්ණ ලබා ගන්න.
  Kg 25kg / bag හෝ පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතාවය අනුව ඇසුරුම් කිරීම
 • L-valine CAS 72-18-4 for Pharm Grade(USP)

  ෆාම් ශ්‍රේණිය (යූඑස්පී) සඳහා එල්-වැලයින් සීඒඑස් 72-18-4

  නිෂ්පාදන නම : L-Valine
  CAS අංක: 72-18-4
  පෙනුම : සුදු ස් st ටික හෝ ස් stal ටික කුඩු
  නිෂ්පාදන ගුණාංග: ගන්ධ රහිත, රසකාරක මිහිරි නමුත් පසුව කටුක, ජලයේ ද්‍රාව්‍ය සහ එතිල් මධ්‍යසාරවල ද්‍රාව්‍ය නොවේ
  පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතාවය අනුව k 25kg / bag, 25kg / dr හෝ ඇසුරුම් කිරීම
 • L-Phenylalanine CAS 63-91-2 for Pharma Grade(USP)

  Pharma ෂධ ශ්‍රේණිය (යූඑස්පී) සඳහා එල්-ෆෙනිලාලනීන් සීඒඑස් 63-91-2

  නිෂ්පාදන නම : L-Phenylalanine
  CAS අංක: 63-91-2
  පෙනුම : සුදු සිට සුදු පැහැ සිහින් ස් cry ටිකරූපී කුඩු
  නිෂ්පාදන ගුණාංග: තරමක් සුවිශේෂී සුවඳ සහ තිත්තකම. තාපය, ආලෝකය සහ වාතය යටතේ ස්ථාවර වේ
  පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතාවය අනුව k 25kg / bag, 25kg / dr හෝ ඇසුරුම් කිරීම
 • L-Methionine CAS 63-68-3 for Pharma Grade(USP)

  -ෂධ ශ්‍රේණිය (යූඑස්පී) සඳහා එල්-මෙතියොනීන් සීඒඑස් 63-68-3

  නිෂ්පාදන නාමය : L-Methionine
  CAS අංක: 63-68-3
  පෙනුම : සුදු ස් st ටික හෝ ස් stal ටික කුඩු
  නිෂ්පාදන ගුණාංග: තරමක් විශේෂ සුවඳ, රසයෙන් ටිකක් කටුක. ද්‍රවාංකය: 280 ~ 281. ශක්තිමත් අම්ල වලට අස්ථායි. ජලයේ ද්‍රාව්‍ය, උණුසුම් තනුක එතනෝල්, ක්ෂාරීය ද්‍රාවණය හෝ ඛනිජ අම්ල තනුක කරන්න. එතනෝල් වල දිය නොවන, ඊතර් වල පාහේ දිය නොවන.
  පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතාවය අනුව k 25kg / bag, 25kg / dr හෝ ඇසුරුම් කිරීම
 • L-Leucine CAS 61-90-5 for Pharma Grade(USP)

  -ෂධ ශ්‍රේණිය සඳහා (USP) L-Leucine CAS 61-90-5

  නිෂ්පාදන නම : L-Leucine
  CAS අංක: 61-90-5
  පෙනුම : සුදු ස් st ටික හෝ ස් stal ටික කුඩු
  නිෂ්පාදන ගුණාංග: තරමක් කටුක, ජලයේ ද්‍රාව්‍ය, ඇල්කොහොල් වල තරමක් ද්‍රාව්‍ය, ඊතර්වල දිය නොවන රස බලන්න.
  පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතාවය අනුව k 25kg / bag, 25kg / dr හෝ ඇසුරුම් කිරීම
 • DL-Methionine CAS 59-51-8 for Pharma Grade(USP/EP)

  Pharma ෂධ ශ්‍රේණිය සඳහා (යූඑස්පී / ඊපී) ඩීඑල්-මෙතියොනීන් සීඒඑස් 59-51-8

  නිෂ්පාදන නම : ඩීඑල්-මෙතියොනීන්
  CAS අංක: 59-51-8
  පෙනුම : සුදු ස් stal ටික කුඩු
  නිෂ්පාදන ගුණාංග: ද්‍රවාංකය 276-279 ℃, ජලයේ ද්‍රාව්‍ය, එතනෝල් වල ද්‍රාව්‍ය වීමට ඉතා අපහසුය, ඇසිටෝන් එතනෝල් වල පාහේ දිය නොවන.
  පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතාවය අනුව k 25kg / bag, 25kg / dr හෝ ඇසුරුම් කිරීම